­
- KAMPUS.DK

- VEDTÆGTER FOR FORENINGEN KAMPUS:

§ 1. Foreningens navn og hjemsted:
1. Foreningens navn er KAMPUS.DK – Foreningens undertitel er Kampsport Gribskov.
2. Den er stiftet den 20. december 2014.
3. Hjemsted: Gribskov Kommune.
4. Ophavsretten til navnet KAMPUS.DK tilhører Erling Marcussen

§ 2. Foreningens (interessegruppens) formål:
1. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og skabe interesse ogfokus på kampsport i Gribskov kommune og forståelse for de værdier der findes i kampsport.
2. Foreningen har tillige formål at være samlingspunkt for interesserede i miljøet omkring kampsport. Dette sker ved at arrangere, skabe rammer for og støtte aktiviteter relateret til kampsport.
3. Foreningen er et non-profit foretagende baseret på frivillig arbejdskraft.

§ 3. Tilhørsforhold:
1. Foreningen KAMPUS.DK er en selvstændig forening i Gribskov Kommune.
2. KAMPUS.DK består af fire kampsportsklubber
a. Bushi Karate
b. Bokseteam Helsinge
c. Helsinge Taekwondo Klub
d. Ramløse Judo- og Jiu-Jitsuklub
I det efterfølgende kaldet Moderklubberne.

§ 4. Medlemskab:
1. Medlemskab kan tegnes af enhver person, der er medlem af en af moderklubberne og som efterlever vedtægterne.
2. Indmeldelse sker ved indmeldelse i en moderklub
3. Antallet Af medlemmer i hver klub svarer til seneste CFR-indberetning (pr. 31/12)
4. Medlemskab og kontingent opkræves af moderklubben en gang årligt inden 31. januar.
5. Medlemskab ophører ved:
a. Kontingentrestance
b. Bestyrelsens beslutning om eksklusion. Beslutningen skal bekræftes på næstfølgende generalforsamling.
c. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion


§ 5. Erstatningskrav:

1. Erstatningskrav for uheld, der rammer medlemmer under kampsportsudøvelse eller transport, kan ikke gøres gældende over for foreningen KAMPUS.DK

§ 6. Foreningens struktur.

Foreningen består af en række kampsports-afdelinger, hver med egne vedtægter, bestyrelse, selvstændigt regnskab og regnskabsår.
KAMPUS.DK’s højeste myndighed er repræsentantskabet, der dannes ved at hver afdeling stiller med det antal repræsentanter / stemmer som pr. 31.12 er indberettet som CFR-tal til medlemstal.dk, Gribskov kommune.
For at moderklubben kan gøre brug af stemmerne, kræves det at mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Der kan ikke afgives stemmer ved fuldmagt.
NOTE: En moderklub kan dog maksimalt have samme antal stemmer til repræsentantskabet, som de andre klubber tilsammen.
Stemmeret har moderklubben i forhold til indberettet CFR medlemstal, samt rettidigt indbetalt kontingent, pr. medlem for medlemsklubben inden 31. januar, samme år som generalforsamlingen afholdes.

Repræsentantskabet vælger en bestyrelse/ på 7 medlemmer og 2 suppleanter samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Formand og kasserer vælges ved direkte valg.
Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for en 2-årig periode.
Suppleant og revisorsuppleant vælges for 1 år.
I ulige år vælges formand, 2 medlemmer og revisor.
I lige år vælges kasserer og 3 medlemmer.
Suppleanter afgår hvert år.
Genvalg kan finde sted.
Formand og Kasserer kan vælges for 1 år, ved
stiftelse og derefter for 2 år.
Såfremt et medlem af ledergruppen påtager sig arbejde eller andre opgaver af økonomisk karakter for foreningen, kan dette medlem ikke deltage i drøftelse eller beslutninger i repræsentantskabet eller i ledergruppen desangående.

§ 7. Repræsentantskabsmødet:
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 2 afdelinger indsender skriftlig, motiveret begæring herom.
Repræsentantskabsmøderne er åbne for alle foreningernes medlemmer, men det er kun de udvalgte repræsentanter, som har stemmeret i henhold til medlemstal. Indkaldelse til møderne sker pr. mail til afdelingsformændene og ved annoncering på foreningens hjemmeside efter bestyrelsens bestemmelse med 4 ugers varsel.
Møderne er, når de er lovligt indvarslet, altid beslutningsdygtige. Kun de af afdelingerne (herunder bestyrelse) udpegede og fremmødte repræsentanter har stemmeret. Stemmeret kan således ikke overføres ved fuldmagt, men kan overføres til suppleant(er).
Forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være Repræsentantskabet og samtlige afdelingsformænd i hænde senest 2 uger før mødet.
Forslag til evt. ledige tillidsposter i bestyrelsen, skal være udformet med skriftlig begrundelse og være Repræsentantskabet og samtlige afdelingsformænd i hænde senest 2 uger før mødet.
Dirigenten leder repræsentantskabsmødet og bestemmer afstemningsmåden, dog skal der foretages skriftlig afstemning, såfremt dette begæres.
På repræsentantskabsmødet afgøres fremlagte sager ved almindeligt stemmeflertal.
Ændringer af foreningens vedtægter kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
Såfremt der ved valg foreslås flere kandidater, end der er ledige pladser til, indgår alle kandidater i valget.
En stemmeseddel skal for at være gyldig indeholde navne på lige så mange kandidater, som der er ledige pladser.
Der skal føres protokol over vedtagne beslutninger.
Protokollen underskrives af dirigenten.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent og referent
2. Aflæggelse af beretning for foreningen.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget for det kommende år til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. a. Valg af formand (ulige år).
b. Valg af kasserer (lige år).
c. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
d. Valg af suppleanter.
e. Valg af revisor.
f. Valg af revisorsuppleant.
6. Eventuelt.

§ 8. Ledelsens funktion:
Stk. 1. Tegningsret.
Formanden og kassereren tegner foreningen i fællesskab.
Ved optagelse af lån, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen
af hele bestyrelsen.
Stk. 2. Bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.
Alle beslutninger indføres i et beslutningsreferat, som godkendes på næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen kan frit nedsætte ad-hoc udvalg til løsning af særlige opgaver.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er fremmødt.

§ 9. Økonomi:
Foreningen tegnes af Formand og Kasserer i fællesskab. Ved større dispositioner kræves godkendelse af bestyrelsen.
Stk. 1 Dispositionsret
Kasserer og formand kan disponere op til 5.000 kr. hver, alene.
Formand og Kasserer kan disponere op til 15.000 kr. i fællesskab.
Stk. 2 Byggesager.
Projekt med specifikation af økonomi (pengeforbrug/anskaffelse) samt handlingsplan for gennemførelse fremsendes til bestyrelsen, der efter behandling forelægger det til beslutning i ledergruppen.
Stk. 3 Øvrig lånoptagelse.
Begrundet anmodning fremsendes til bestyrelsen, der efter behandling forelægger den til beslutning i ledergruppen.
Bestyrelsen holder løbende ledergruppen orienteret om status i afviklingen af lån, der er optaget.
Stk. 4 Budget og regnskab.
Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12.
Regnskabet indleveres til revision senest 1/3.
Bestyrelsen udarbejder budgetter for foreningen.
Bestyrelsen forelægger regnskaber og budgetter for ledergruppen til behandling før forelæggelse til repræsentantskabsmødets godkendelse.
Stk. 5 Kasseeftersyn.
Formanden og et andet bestyrelsesmedlem har ret til at foretage kasseeftersyn og påse, at foreningens midler er forskriftsmæssigt anbragt.
Stk. 6 Revisorerne
Revisorerne reviderer foreningens regnskaber, konstaterer at alle beholdninger er til stede og kontrollerer ved stikprøver bilagenes tilstedeværelse og rigtighed. Revisorerne kontrollerer endvidere, at afviklingen af lån, som er optaget i medfør af §9, c, (3), sker planmæssigt.
Revision af foreningens regnskab skal være afsluttet senest 7 dage før det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes.

§ 10. Foreningens ejendom:
Hvis foreningen ønsker at købe fast ejendom, skal dette godkendes af den samlede ledergruppe med mindst 2/3 af de stemmeberettigede.
Beslutning om salg af fast ejendom kan kun træffes af repræsentantskabet på to møder, som afholdes med mindst 14 dages mellemrum, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede skal være til stede.
Vedtagelse skal ske med mindst 3/4 majoritet.
Afstemningen skal foregå skriftligt.
Intet medlem og ingen afdeling har andel i foreningens formue.
Intet medlem
og ingen afdeling hæfter for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin formue, bortset fra de kautionsforpligtelser, der er indgået i medfør af §9, c. (3), hvor ingen enkeltpersoner men derimod afdelingerne hæfter med deres formuer.

§ 11. Foreningens ophævelse:
Stk. 1 – Ophør ved enighed
Ophør af samarbejdet vedr. KAMPUS.DK kan besluttes hvis alle parter er enige herom. Herefter indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor aktiver og passiver opgøres og fordeles iht. gældende fordelingsnøgle (antal medlemmer pr. 31/12) og samarbejdet ophører.

§ 12. Parts udtræden af samarbejdet:
Stk. 1. - Ved en parts ønske om udtræden af samarbejdet, overgår alle rettigheder og aftaler vedr. KAMPUS.DK til de(n) tilbageblevne part(er). En udtrædende part kan således ikke kræve del i aktiver og aftaler indgået i KAMPUS.DK.
Udtrædende part er ved udtrædelse forpligtet til at betale sin del af evt. udeståender og gæld stiftet i KAMPUS.DK.
Har tilbageblevne part(er) ikke mulighed for at videreføre KAMPUS.DK, de medfølgende aktiviteter og forpligtelser, nedlægges KAMPUS.DK jf. Punktet Foreningens ophævelse: §11 stk. 1.
Stk. 2 - Parts udelukkelse fra samarbejdet
Hvis et flertal blandt samarbejdsparterne ønsker en part udelukket, er tilbageværende part(er) forpligtet til at udbetale den udtrædendes del af KAMPUS.DK aktiver, opgjort ved seneste regnskabsaflæggelse og korrigeret for posteringer foretaget indtil ophørstidspunktet.
Udelukket part er ved udtrædelse, ikke forpligtet til at betale sin del af evt. udeståender og gæld stiftet i KAMPUS.DK.
Udelukket part er ved udtrædelse berettiget til at kunne indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvis eneste dagsordenspunkter er redegørelse fra sagens parter og efterfølgende afstemning om udelukkelse.
Afstemning skal foregå som beskrevet i §11 stk. 1.

- Vedtaget, ændring d. 16. marts 2018

­